Lovgivning om børnepornografi i Danmark

Dansk lovgivning om børnepornografi og overgrebsbilleder følger lovgivningen i EU. Loven blev sidst ændret i 2009. I dag er det ulovligt bevidst at søge efter eller ”gøre sig bekendt med” billeder af seksuelle overgreb på børn.

Fakta om dansk lovgivning om børnepornografi

  • Det er ulovligt bevidst at søge efter børnepornografi på internettet.
  • Børnepornografi er defineret som billeder og film, der viser børn involveret i seksuelle aktiviteter eller i seksualiseret posering eller med fokus på barnets kønsdele.
  • Lovgivningen om børnepornografi omfatter ikke billeder og film med børn, der er blevet instrueret i at posere erotisk foran et kamera, så længe materialet ikke viser eller har fokus på barnets kønsdele.
  • Fiktivt materiale er ikke ulovligt i Danmark, medmindre det er umuligt at skelne fra realistiske fotografier.

Alder – hvornår er du barn?

Børn defineres som personer under 18 år.

Unge mellem 15 og 17 år må gerne give hinanden lov til at optage og dele pornografiske billeder med deres kæreste, men billederne bliver ulovlige, hvis de for eksempel spredes på internettet.

Paragraffer om børnepornografi

§ 235. Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Lovgivning om grooming

Begrebet online-grooming anvendes om situationer, hvor en voksen via internettet skaber kontakt til et barn på en manipulerende måde med henblik på at indgå i seksuelle relationer.

I Danmark findes der ikke nogen decideret lov eller bestemmelse imod grooming, men flere personer er blevet dømt med henvisning til Straffelovens § 21:

§ 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.

§ 223 stk.2 er også relevant i sager om grooming:

§ 223. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Endelig kan § 232 om blufærdighedskrænkelse være relevant i de situationer, hvor krænkeren skriver, sender eller viser pornografiske ting mod barnets vilje.

§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse

Den seksuelle lavalder

§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

§ 224. Bestemmelserne i §§ 216-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222- 223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.